FASTIGHETSÄGARANSVAR/ ägarbyte

Ägarbyte

Hantering vid överlämnande till ny fastighetsinnehavare:

Du som ägare till en fastighet i TVSigtuna Samfällighetsförening är ansvarig för att följande punkter efterlevs:

  1. om du inte har några extratjänster (utöver samfällighetens standardutbud) behöver du göra följande:
    • överlämna all utrustning till nya ägaren
    • överlämna en folder/mapp/pärm med fastighetens uppgifter rörande samfälligheten, främst koderna till utrustningen (boxarna), Telia-informationen om installationen samt eventuellt samfällighetens informationsbroschyr
    • lösa frågan om vem (säljare eller köpare) som skall betala avgiften till samfälligheten
  2. om du har extratjänster från Telia måste du också härutöver informera Telia:s kundtjänst om antingen uppsägning av dessa extratjänster eller – om ny ägare vill behålla dem – om ägarbytet, dvs vem ny ägare är och från vilket datum sådana tjänster skall debiteras den nye ägaren.
  3. Samfälligheten fakturerar fastigheten årsavgiften på våren och hösten oavsett ägare. Fastigheten är ansvarig för betalning av utdelad faktura vid varje tillfälle.